МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
на Република България
 
Данни от сертификата:
Не е намерен цифров потребителски сертификат.
Име от сертификата
Сериен Номер
Удостоверяващ орган
Ел. поща   
Известяване по ел. поща
Име на кирилица   
ЕГН   
ЕИК   
Описание (Дирекция)  
Адрес за връзка: населено място   
Адрес за връзка /област, община, ж.к., улица, №, вх. , ет., ап./   
Регистрацията в електронния регистър се приема за:
1. “СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ”, със следния текст: “Съгласен съм МФ да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на МФ и министъра на финансите и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в МФ. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми; характера на предоставяне на данните и последиците от не предоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото ми на достъп до и на поправка на данните”.
2 “ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, със следния текст: “Съгласен съм да получавам електронни изявления от МФ”.
3. Посоченият адрес на електронна поща и адрес за кореспонденция се използва при автоматичното генериране на електронни съобщения от регистъра КЪМ РЕКВИЗИТ “ДАННИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯ”, където съставителят на документа задължително вписва валиден електронен (e-mail или друг) адрес за връзка с получателя на документа, когато той е външен за МФ адресат (включително ВРБК към министъра на финансите).